Gå till innehåll
Uddevalla IS - Skidor Skridsko Friidrott
Uddevalla IS - Skidor Skridsko Friidrott

Stadgar

Uddevalla Idrottsällskap- Skidor/Friidrott

Stadgar för den ideella föreningen Uddevalla idrottsällskap- Skidor/Friidrott med hemort i Uddevalla. Organisationsnummer: 858500-7456

Föreningen bildades 14 mars 2017 och utgjorde tidigare en sektion i Uddevalla IS, som ursprungligen bidades den 17 september 1907.

Stadgarna senast fastställda på årsmötet den 14 mars 2017.

Föreningens klubbtecken enligt bilaga 1.

Idrottens verksamhetside’

Allmänna bestämmelser

§ 1 Ändamål

Föreningen bedriver verksamhet inom längdskidor, skridsko och friidrott.

Föreningen bedriver sin verksamhet i enlighet med den verksamhetside’ som anges i inledningen och övriga berörda delar av Uddevalla IS (UIS) stadgar.

Ovanstående ändamål får inte ändras utan att UIS beslutar att så får ske för bibehållandet av medlemskapet i UIS.

§ 2 Sammansättning

Föreningen består av fysiska personer som har upptagits som medlemmar.

§ 3 Tillhörighet

Föreningen är medlem i Svenska Skidförbundet och Svenska Friidrottsförbundet
Föreningen är därigenom anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom Bohusläns/Dals skidförbund

Medlemmarna är skyldiga att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

§ 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter i föreningen eller en eller flera särskilt utsedda personer.

§ 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Förenings verksamhet- och räkenskapsår är fr.o.m. 1 september t.o.m. 31 augusti.

§ 7 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stad­garna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 27 §.

§ 8 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av­givna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 9 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningen tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Föreningens medlemmar

§ 10 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät­ten till.

Medlem upptas i föreningen när medlemsavgiften är betald.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom­mer att motarbeta alliansens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde till nästkommande årsmöte.

§ 10 Medlemsavgift

Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.

Styrelsen kan besluta om att utse enskild medlem till hedersmedlem. Hedersmedlem befrias från kravet att betala medlemsavgift.

§ 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam­hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att medlemmen avförs från medlemsförteckningen.

§ 12 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har för­summat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksam­het eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts­dagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas till nästkommande årsmöte.

§ 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

• har rätt till information om föreningens angelägenheter,

• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av
föreningsor­gan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar,
bestämmelser och beslut.

• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
upplösning av föreningen eller utträde ur föreningen.

• skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

Årsmöte och extra årsmöte

§ 14 Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av oktobers månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas med­lemmarna, eller kungöras på klubbens hemsida eller liknande anslagstavlor. Har förslag väckts om stadgeändring, ned­läggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallel­sen.

§ 15 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge yttrande över förslaget.

§ 16 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter har rösträtt på möte.

Varje medlem har en röst.

§17 Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 18 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröst­ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er­hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu­tet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§ 19 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är person som är medlem i föreningen.

§ 20 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det se­naste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk­samhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Behandling av styrelsens verksamhetsplan, förslag och i rätt tid inkomna motioner.

11. Val av

a) Föreningens ordförande för en tid av 1 år;

b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

d) 2 revisorer för en tid av 1 år. I detta val får inte styrel­sens ledamöter delta;

12. Val av valberedning för en tid av ett år.

13. Övriga ärenden.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för Föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 21 Extra årsmöte


Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst tio av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen eller på föreningens hemsida eller liknande anslagstavlor.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

§ 22 Valberedning

Valberedningen består av ordföranden och minst 1 ledamot valda av årsmötet. Det åligger valberedningen att sträva efter en jämn fördelning mellan kön, ålder och etnicitet i styrelsen. Målsättningen skall vara att spegla föreningens medlemskår.

Valberedningen utgör ersättningskommitté’ och skall i denna egenskap vid årsmötet lämna förslag på eventuella ersättningar till styrelseledamöter och revisorer.

Revisorer

§ 23 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av förenngens räkenskaper, årsmötes- och sty­relseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före års­mötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se­nast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen

§ 24 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och minst 4 st övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs samt valberedning.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Hen får utses till befatt­ning inom styrelsen.

§ 25 Styrelsens åliggande

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt 23 §, och

• förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för för­eningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ord­föranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av ar­betsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

• förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,

• föra protokoll över styrelsens sammanträden,

• se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett
betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras

• se till att fattade beslut har verkställts,

• om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående
handlingar,

• årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

• föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar
beslutade avgifter till föreningen,

• se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrotts-
organisationer m.fl,

• svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra
bok över föreningens räkenskaper,

• årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,

• utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,

• se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,

• i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration,
särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och
övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,

• föra inventarieförteckning

• se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet
som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga
till­hörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

§ 26 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet le­damöter har begärt det.

Styrelsen är besluts­mässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när­mast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till proto­kollet.

Tvist

§ 27 Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen avgörs av årsmöte.

Publicerad: 2022-06-28

Senast uppdaterad: 2022-06-28

Författare: Mikael Turunen

Sponsorer

Besöksadress

Almåsvägen 2A
451 75 Uddevalla

Postadress

Almåsvägen 2A
451 75 Uddevalla

Kontakta oss


uis.skidor@gmail.com